Zlatá Olešnice
ZŠ a MŠZlatá Olešnice

Koncepce ZŠ a MŠ


I. Poslání ZŠ Zlatá Olešnice je zejména:

 • Poskytovat kvalitní základní vzdělání podle vytvořeného školního vzdělávacího programu s důrazem na praktické využití získaných vědomostí.
 • Vnímat vzdělávání jako aktivní proces.
 • Spoluvytvářet vztah ke vzdělání jako k celoživotnímu procesu.
 • Podporovat u žáků rozvoj emoční inteligence, potřebné k úspěšnému začlenění do dalšího života (sebeúcta, sebeláska, úcta k okolí, zodpovědnost).
 • Vzdělávání inkluzívního typu ve směru ke každému žákovi respektující jeho maxima.
 • Využití přirozeného prostředí malotřídní školy k rozvoji sociálních dovedností.
 • Osobní příklad všech zaměstnanců ve výchovně vzdělávacím procesu.

II. Strategické cíle

1. Zajistit potřebné financování chodu školy a hospodárně disponovat s finančními prostředky za účelem zachování kvalitní činnosti školy a zlepšování vybavení. Dodržovat rozpočet       zřizovatele a  zapojovat se do projektů za účelem získání grantové podpory nebo jiné materiální či finanční podpory.

2. Zachovat existenci školy a  předcházet odlivu žáků do okolních škol.

3. Kvalitní naplňování školního vzdělávacího programu

 • zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání reagující na současné trendy
 • vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporovat kvalitní formy integrace
 • zavádění prvků alternativních a inovativních směrů do výuky
 • spolupráce s MŠ při přechodu do ZŠ
 • kvalitně připravit žáky na přechod do 5. ročníku plně organizovaných škol

4. Trvalý, pozitivní a vysoce profesionální přístup všech pracovníků školy

 • kvalita práce, vystupování, pracovní disciplína
 • systematická a funkční spolupráce pedagogických zaměstnanců mezi sebou a zároveň i zaměstnanců provozních
 • podporovat profesní rozvoj zaměstnanců formou DVPP, samostudia, studia v rámci celoživotního vzdělávání

5. Vytvářet zdravé klima školy

 • usilovat o dosažení otevřené, klidné a pozitivní atmosféry ve škole
 • vytvářet atmosféru porozumění, vzájemného respektu a tolerance
 • uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého soužití ve vztazích mezi pracovníky školy, žáky, rodiči a veřejností
 • provádět primární prevenci rizikového chování dětí/žáků

6. Vytvářet vazby se všemi významnými partnery a veřejností, využívat zpětné vazby pro zkvalitnění práce

 • spolupráce se zřizovatelem při plánování a realizaci akcí v oblasti ekonomické i společenské
 • posílit komunitní roli školy
 • spolupracovat s organizacemi v obci a veřejností v obci
 • spolupodílet se na aktivním využití volného času dětí v obci, organizace akcí pro veřejnost, zapojení školy do veřejného života v obci
 • spolupráce s okolními malotřídními školami v rámci projektu „Malotřídky pospolu“

7. Využívat dostupných médií ke komunikaci s veřejností a prezentovat školu v širším okolí

 • aktuální webové stránky školy
 • informační tabule
 • regionální tisk
 • regionální rozhlas

8. Profesionálně a kompetentně reagovat na aktuální změny v oblasti školství a vzdělávání.

 • využívání IT technoligií ve výuce
 • kompetence pedagogů v práci s IT technologiemi
 • připravenost na distanční vzdělávání ( vybavenost zařízením pro žáky i pedagogy)
 • distanční vzdělávání a jeho přesahy 
 • využití zkušeností z distančního vzdělávání v běžném chodu školy

 

III. Strategie k naplnění cílů koncepce školy

1. Oblast výchovy a vzdělávání

 • kvalitní naplňování ŠVP
 • využití inovativních metod a forem práce (činnostní učení, prvky Montessori, projektové a kooperativní vyučování ve spojení s frontální výukou, metoda „tutoringu“, kdy jeden žák učí druhého, metoda brainstormingu, kritické myšlení)
 • osobně orientovaný přístup k dětem/žákům, podpora sebehodnocení
 • prožitkové učení zaměřené na zájem o české a regionální zvyky a tradice, učení mimo školu v souladu okolní přírodou
 • zvyšování čtenářské gramotnosti a podpora zájmu o knihu (návštěvy knihovny, besedy, členství v KMČ apod.)
 • práce s chybou jako přirozeným jevem učení se
 • zapojení do programů podporujících zdravý životní styl (Ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní, Česko sportuje, Sportovní školička)
 • péče o žáky zdravotně oslabené, postižené či žáky nadané
 • uskutečňování programu protidrogové prevence a programu proti šikaně
 • zapojování do soutěží školních, regionálních i celostátních
 • nabídka mimoškolních aktivit
 • úzká spolupráce s okolními školami
 • zkvalitňovat mezilidské vztahy na všech úrovních pedagog – žák – zaměstnanec školy – rodič
 • aktivní zapojování pedagogických pracovníků do DVPP, apelovat na osobní zodpovědnost pracovníků školy
 • zajištění specializovaných pracovníků na pravidelnou spolupráci se školou

3. Oblast materiálně – technická

 • účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků na provoz i přímou činnost
 • získávání dalších prostředků na rozvoj školy (grantové programy, sponzorské dary, projekty)
 • dobudování sportoviště u školy, nové vybavení zahrady MŠ, parkovací plocha u školy, oprava sklepa jsou investičním záměrem v horizontu 5 let

4. Škola a veřejnost

 • webové stránky školy jako zdroj informací pro rodiče i veřejnost
 • osobní kontakt zaměstnanců s rodiči
 • společné akce pro děti a rodiče, kulturní programy pro veřejnost
 • vytvářet dobrou image školy prostřednictvím regionálního tisku

5. Zájmová činnost

 • nabídka zájmových útvarů v rámci ŠD
 • organizace a zapojování dětí MŠ a žáků ZŠ do společných programů, projektů, akcí
 • zkvalitňování práce ŠD jako základu pro zájmovou činnost žáků
IV. Mateřská škola

Koncepční záměry jsou totožné se základní školou.

V podmínkách naší školy usilujeme zejména o:

 • účelné propojení ŠVP mateřské školy a ŠVP základní školy
 • vytvoření podmínek pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ


Vypracovala: Mgr. Renata Pekařová

Projednáno na pedagogické radě 28. 8. 2015

Aktualizováno 24.5. 2021

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

Svátek

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den Afriky
 • Mezinárodní den pohřešovaných dětí
Zlatá Olešnice

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
468 47 Zlatá Olešnice 34