Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

web: skola.zlata-olesnice.cz

Základní a mateřská škola - Zlatá Olešnice

 

Vítáme vás na stránkách naší základní a mateřské školy.  

Pravidla pro provoz MŠ a ZŠ od 1.9. 2020 .


Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice

je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
personální podpora
osobnostně sociální rozvoj pedagogů
podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit

Doba trvání projektu: 1.9. 2019 - 31.8. 2021

 

Koncepce ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice  

 

I. Poslání ZŠ Zlatá Olešnice je zejména:

Poskytovat kvalitní základní vzdělání podle vytvořeného školního vzdělávacího programu s důrazem na praktické využití získaných vědomostí.

Vnímat vzdělávání jako aktivní proces.

Spoluvytvářet vztah ke vzdělání jako k celoživotnímu procesu.

Podporovat u žáků rozvoj emoční inteligence, potřebné k úspěšnému začlenění do dalšího života (sebeúcta, sebeláska, úcta k okolí, zodpovědnost).

Vzdělávání inkluzívního typu ve směru ke každému žákovi respektující jeho maxima.

Využití přirozeného prostředí malotřídní školy k rozvoji sociálních dovedností.

Osobní příklad všech zaměstnanců ve výchovně vzdělávacím procesu.

II. Strategické cíle

1. Zajistit potřebné financování chodu školy a hospodárně disponovat s finančními prostředky za účelem zachování kvalitní činnosti školy a zlepšování vybavení. Dodržovat rozpočet       zřizovatele a  zapojovat se do projektů za účelem získání grantové podpory nebo jiné materiální či finanční podpory.

2. Zachovat existenci školy a  předcházet odlivu žáků do okolních škol.

3. Kvalitní naplňování školního vzdělávacího programu

-  zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání reagující na současné trendy

-  vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání dětí/žáků se speciálními
    vzdělávacími potřebami a podporovat kvalitní formy integrace

-  zavádění prvků alternativních a inovativních směrů do výuky

-  spolupráce s MŠ při přechodu do ZŠ

-  kvalitně připravit žáky na přechod do 5. ročníku plně organizovaných
   škol

4. Trvalý, pozitivní a vysoce profesionální přístup všech pracovníků školy

 - kvalita práce, vystupování, pracovní disciplína

 - systematická a funkční spolupráce pedagogických zaměstnanců mezi
   sebou a zároveň i zaměstnanců provozních

 -  podporovat profesní rozvoj zaměstnanců formou DVPP, samostudia,
    studia v rámci celoživotního vzdělávání

5. Vytvářet zdravé klima školy

 -  usilovat o dosažení otevřené, klidné a pozitivní atmosféry ve škole

 -  vytvářet atmosféru porozumění, vzájemného respektu a tolerance

 -  uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého soužití ve vztazích
    mezi pracovníky školy, žáky, rodiči a veřejností

 -  provádět primární prevenci rizikového chování dětí/žáků

6. Vytvářet vazby se všemi významnými partnery a veřejností, využívat
    zpětné vazby pro zkvalitnění práce

 -  spolupráce se zřizovatelem při plánování a realizaci akcí v oblasti
    ekonomické i společenské

 -  posílit komunitní roli školy

 -  spolupracovat s organizacemi v obci a veřejností v obci

 -  spolupodílet se na aktivním využití volného času dětí v obci, organizace
    akcí pro veřejnost, zapojení školy do veřejného života v obci

 -  spolupráce s okolními malotřídními školami v rámci projektu
   „Malotřídky pospolu“

7. Využívat dostupných médií ke komunikaci s veřejností a prezentovat
    školu v širším okolí

 -  aktuální webové stránky školy

 -  informační tabule

 -  regionální tisk

 -  regionální rozhlas

III. Strategie k naplnění cílů koncepce školy

1. Oblast výchovy a vzdělávání

-  kvalitní naplňování ŠVP

-  využití inovativních metod a forem práce (činnostní učení, prvky
   Montessori, projektové a kooperativní
   vyučování ve spojení s frontální výukou, metoda „tutoringu“, kdy jeden
   žák učí druhého, metoda brainstormingu, kritické myšlení)

-  osobně orientovaný přístup k dětem/žákům, podpora sebehodnocení

-  prožitkové učení zaměřené na zájem o české a regionální zvyky a tradice,
   učení mimo školu v souladu okolní přírodou

-  zvyšování čtenářské gramotnosti a podpora zájmu o knihu ( návštěvy
   knihovny, besedy, členství v KMČ apod.)

-  práce s chybou jako přirozeným jevem učení se

-  zapojení do programů podporujících zdravý životní styl( Ovoce do škol,
   Zdravé zuby, Recyklohraní, Česko sportuje, Sportovní školička)

-  péče o žáky zdravotně oslabené, postižené či žáky nadané

-  uskutečňování programu protidrogové prevence a programu proti šikaně

-  zapojování do soutěží školních, regionálních i celostátních

-  nabídka mimoškolních aktivit

-  úzká spolupráce s okolními školami

-  zkvalitňovat mezilidské vztahy na všech úrovních pedagog – žák –
   zaměstnanec školy – rodič

-  aktivní zapojování pedagogických pracovníků do DVPP, apelovat na
   osobní zodpovědnost pracovníků školy

-  zajištění specializovaných pracovníků na pravidelnou spolupráci
   se školou

3. Oblast materiálně – technická

-  účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků na provoz
   i přímou činnost

-  získávání dalších prostředků na rozvoj školy ( grantové programy,
   sponzorské dary, projekty)

-  dobudování sportoviště u školy, nové vybavení zahrady MŠ, parkovací
   plocha u školy, oprava sklepa jsou investičním záměrem v horizontu 5 let

4. Škola a veřejnost

-  webové stránky školy jako zdroj informací pro rodiče i veřejnost

-  osobní kontakt zaměstnanců s rodiči

-  společné akce pro děti a rodiče, kulturní programy pro veřejnost

-  vytvářet dobrou image školy prostřednictvím regionálního tisku

5. Zájmová činnost

 -  nabídka zájmových útvarů v rámci ŠD

 -  organizace a zapojování dětí MŠ a žáků ZŠ do společných programů,
    projektů, akcí

 -  zkvalitňování práce ŠD jako základu pro zájmovou činnost žáků

 

IV. Mateřská škola

Koncepční záměry jsou totožné se základní školou.

V podmínkách naší školy usilujeme zejména o :

-  účelné propojení ŠVP mateřské školy a ŠVP základní školy

 - vytvoření podmínek pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ

Vypracovala: Mgr. Renata Pekařová

Projednáno na pedagogické radě 28.8. 2015.

                       

 

 

 

 

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice,
okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

468 47 Zlatá Olešnice 34

mailto:skolazlataolesnice@seznam.cz

mob: 731 470 115
mob: 731 550 902 ( ředitelna)
ID datové schránky: 7mjmjaf
IČ 70695849

Zřizovatel: Obec Zlatá Olešnice

součásti: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna 

Pověřenec GDPR: Černá Petra

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies